Có thể chuyển khoản lấy số: STK BIDV: 51510000319911 Chủ TK: NGUYEN THI LAI. Nội dung chuyển khoản: Gói cần lấy + SĐT nhận số