Vui lòng nhập theo cấu trúc: MÃ THẺ, SỐ SERI, MỆNH GIÁ. Mỗi thẻ 1 dòng, Ví dụ: xxx, xxx, 500,000